Date pentru concurs

Condiţii de participare la consursul
organizat in 28 oct. 2011 in vederea ocuparii postului de secretar

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de secretar orice persoană care îndeplineşte următoarele conditii:

a) generale:
– are cetăţenia română;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are starea de sănătate corespunzătoare postului, atestată de adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) specifice:
– absolvent/ă cu examen de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior;
– vechime minimă 6 ani în activitatea de secretariat într-o instituţie de învăţământ;
– cunoştinţe operare calculator (tehnoredactare, baze de date, poşta electronică; noile tehnologii de transmitere şi prelucrare a informaţiilor);

DIRECTOR,
PROF.ING. IFTEMIE TAMARA-ELENA

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VASLUI
COLEGIUL TEHNIC “MARCEL GUGUIANU” ZORLENI
TEL: 0235-424919
FAX: 0235-308026

Dosarul pentru înscrierea la consursul
organizat in 28 oct. 2011 in vederea ocuparii postului de secretar

va conţine următoarele documente:
– Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
– Copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
– Copia carnetului demuncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care depune la înscriere declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv 28 oct. 2011, ora 14,00;
– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate – adeverinţa va fi completată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
– Curriculum vitae;
– Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele depuse la dosarul de înscriere în copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

DIRECTOR,
PROF.ING. IFTEMIE TAMARA-ELENA
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VASLUI
COLEGIUL TEHNIC “MARCEL GUGUIANU” ZORLENI
TEL: 0235-424919
FAX: 0235-308026

B I B L I O G R A F I A
necesara pentru consursul organizat in 28 oct. 2011 in vederea ocuparii postului de secretar
1. Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale;
2. Legea nr. 63/2011 – privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
3. Legea 284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a peresonalului plătit din fonduri publice;
4. Ordinul MM si MFP nr. 42/77/2011 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 285/2010;
5. Legea 63/2011 privind incadrarea si salariyarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant;
6. HG nr. 250/1992 privind concediile de odihna;
7. Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată;
8. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M. nr. 4925/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M. 3502/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
10. H.G. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
11. H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
12. Legislaţia privind acordarea burselor şcolare şi a altor forme de sprijin material acordate elevilor.

DIRECTOR,
PROF.ING. IFTEMIE TAMARA-ELENA

Scridb filter
This entry was posted in Diverse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.