CONDIŢII ŞI RESURSE

Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” este situat în Culoarul Bârladului, la 7 km NE de municipiul Bârlad, oferind un cadru optim desfăşurării tuturor activităţilor instructiv-educative atât în săli de clasă, laboratoare, cabinete, cât şi în aer liber, valorificând spaţiile verzi din incinta şcolii, amenajate şi întreţinute de elevi, în timpul orelor de instruire practica, sub îndrumarea profesorilor de specialitate.
Datorită elementelor geomorfologice de care beneficiază şcoala prin încadrarea sa, ideale pentru practicarea unui învăţământ tehnic, dar şi ale celor de natura culturală şi istorică, pentru optimizarea obiectivelor generale utilizate acum de învăţământul preuniversitar românesc, se au în vederea următoarele:

1. calitatea profesională a cadrelor didactice;
2. creşterea rolului şi răspunderii cadrelor didactice prin implicarea tehnologiilor moderne în procesul de predare-învăţare, dar şi prin abordarea cu seriozitate, de către cadrele didactice, a procesului de formare continuă;
3. cultivarea spiritului practic, creativităţii şi încurajarea lor pentru integrarea în practică a tuturor cunoştinţelor teoretice însuşite la orele de curs;
4. încurajarea schimburilor interculturale şi a respectului pentru diversitate;
5. calitate ridicată în activităţile de cooperare europeană din cadrul programelor Phare şi Lifelong Learning;
6. sprijinirea factorilor de decizie din sistem, pentru ca elevii să dispună de o mai bună înţelegere a structurii şi conţinutului sistemelor europene de educaţie şi formare profesională;
7. utilizarea produselor de software educaţional şi ale tuturor echipamentelor moderne repartizate pe laboratoare şi cabinete;
8. sprijinirea cadrelor didactice şi a elevilor în activitatea de utilizare a tehnologiilor moderne în procesul de predare-învăţare – obiectiv important în aplicarea managementului educaţional modern;
9. aplicaţii practice de un înalt nivel profesional sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate;
10. promovarea valorilor culturale prin premii şi distincţii;
11. consiliere profesională de specialitate atât la obiectele din trunchiul comun, cât şi la cele de specialitate;

Resursele umane şi materiale de care dispune şcoala noastră sunt conforme cu normele actuale ale învăţământului modern şi acoperă întreaga gamă informaţională pe care elevii trebuie să le parcurgă în procesul instructiv-educativ tehnic.

Activitatea şcolară se desfăşoară în trei corpuri de clădiri cu 22 săli de clasă, laboratoare de fizică, chimie, biologie, legislaţie rutieră, agricultură, industrie alimentară, precum şi două laboratoare de informatică dotate cu două reţele de calculatoare (Pentium IV) şi conectate la Internet.
Unul dintre cele trei corpuri de clădire, construit printr-un fond obţinut de la Banca Mondială, dispune de 8 săli de clasă moderne, care oferă toate condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative.
În anul şcolar 2004-2005, prin Programul Phare, a fost reabilitat principalul corp de clădire în care se află 6 săli de clasă şi 3 laboratoare (doua de informatică – 50 calculatoar, unul de chimie-biologie şi unul de fizica).
Prin intermediul aceluiaşi proiect, şcoala a primit dotări constând în echipamente IT (35 calculatoare, 2 copiatoare, 8 imprimante), aparate si instrumente pentru dotarea laboratoarelor de: industrie alimentară, agricultură, tractoare, maşini agricole, fizică, geografie, biologie, chimie precum şi echipamente care asigură desfăşurarea activităţilor didactice la standarde moderne (3 videoproiectoare, 8 laptopuri, whiteboard, flipchart ş.a.) aflate în dotarea laboratorului de informatică şi utilizate de cadrele didactice la orele de curs şi laborator.
Începând cu acest an şcolar, activitatea de instruire practică, în calificarea mecanic auto, se desfăşoară
într-un atelier–service auto dotat prin programul PHARE TVET, cu utilaje de ultimă generaţie.
Şcoala mai dispune de 6 ateliere utilate corespunzător pentru instruirea practică în domeniile: mecanic agricol, agricultură, industrie alimentară şi prelucrarea lemnului. Parcul auto al şcolii cuprinde: 2 tractoare U-650M, 2 tractoare DT-683, 1 autoturism, un poligon auto pentru desfăşurarea orelor de conducere în vederea obţinerii permisului de conducere auto categoriile B şi Tr.
Pentru uzul profesorilor şi al elevilor, Centrul de Documentare şi Informarea (C.D.I.) are un fond de carte de aproximativ 14.000 volume care acoperă atât literatura de specialitate, cât şi pe cea beletristică. C.D.I. este dotat cu o sală de lectură modernă, ideală pentru studiul individual sau pentru desfăşurarea unor activităţi culturale organizate pentru dezvoltarea sensibilităţii artistice şi a înclinaţiei spre lectură, cu aparatură video şi audio, cu echipament IT, conectare la internet.
Orele de educaţie fizică se desfăşoară atât pe terenul de sport, cât şi în noua sală de sport construită şi dotată la standarde europene. Ambele spaţii sunt amenajate pentru diverse activităţi sportive: fotbal, baschet, handbal, volei, gimnastică.
Pentru deplasarea elevilor din municipiul Bârlad, şcoala realizează anual contract cu o firmă de transport.

Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” are o încadrare cu personal didactic foarte bine pregătit (52 cadre didactice, 11 personal didactic auxiliar si 13 personal nedidactic) după cum urmează:

 

I. NUMĂR TOTAL CADRE DIDACTICE : 52
 Număr de cadre didactice titulare : 40 din care:
 profesori de cultură generală : 23;
 cadre didactice discipline tehnice : 17, din care:
• profesori de specialitate : 14;
• maiştri-instructori : 3
 Număr de profesori suplinitori : 11 din care:
 profesori de cultură generală :7;
 profesori de specialitate : 4
 Număr maiştri instructori suplinitori – 1
După gradul de perfecţionare, colectivul de cadre didactice poate fi structurat astfel :
 Număr cadre didactice debutante : 3 din care :
 profesori cultură generală : 1
 cadre didactice discipline tehnice : 2.
 Număr cadre didactice cu examen de definitivat : 22, din care:
 profesori cultură generală :18;
 cadre didactice discipline tehnice : 4, din care:
• profesori de specialitate : 4;
 Număr cadre didactice cu gradul didactic II : 8, din care :
 profesori cultură generală : 3;
 cadre didactice discipline tehnice : 5 din care:
• profesori de specialitate :4;
• maiştri-instructori : 1.
 Număr cadre didactice cu gradul didactic I : 17, din care :
 profesori cultură generală : 6;
 cadre didactice discipline tehnice : 11, din care :
• profesori de specialitate : 8;
• maiştri-instructori : 3.
 Număr profesori cu doctorat : 2
 Număr profesori doctoranzi : 2;
 Număr profesori metodişti : 4, din care :
 profesori cultură generală : –
 cadre didactice discipline tehnice : 4.
 Număr profesori autori de cărţi de specialitate : 6
 Număr profesori autori de auxiliare curriculare : 10.
 Număr profesori formatori regionali : 1.
 Număr profesori care au participat la cursuri postuniversitare: 10.
II. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR : 11, din care:
 administrator financiar : 1;
 secretari : 3;
 laborant : 2;
 bibliotecar : 1;
 analist programator : 2;
 tehnician : 2.

III. PERSONAL NEDIDACTIC : 13, din care :
 fochist : 2;
 muncitori calificaţi : 3;
 muncitori necalificaţi : 1;
 paznici : 2
 îngrijitori : 5

Media de vârstă a colectivului didactic se situează în jurul a 43 de ani. Colectivul de cadre didactice continuă să se perfecţioneze participând la cursuri postuniversitare şi module de formare continuă. În cadrul proiectului PHARE, multe cadre didactice din şcoală au participat la cursuri de formare în domeniile: învăţarea centrată pe elev, lucrul cu întreprinderile, consiliere şi informare privind cariera etc., care au transmis cunoştinţele nou acumulate colegilor având ca efect creşterea calităţii procesului didactic.
Profesorii noştri au o înaltă ţinută morală şi profesională, sunt receptivi la problemele elevilor, fiind întotdeauna deschişi către dialog şi colaborare cu aceştia. Atât echipa managerială cât şi alte cadre didactice au urmat cursurile de Management educaţional organizate de Casa Corpului Didactic şi cursuri postuniversitare de Politici Publice şi Administraţie Publică, Informatică, Educaţie Tehnologică ş.a. Întregul colectiv didactic dă dovadă de receptivitate faţă de cerinţele şcolii, sunt deschişi, toleranţi, dar şi exigenţi. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic manifestă aceeaşi seriozitate integrându-se în activitatea de creare a unui climat favorabil procesului de învăţământ.
În anul şcolar 2011-2012 în unitate noastră funcţioneaza 34 de clase repartizate astfel: 20 de clase de învăţământ liceal ruta directa (5 clase a IX- a, 4 clase a X–a, 7 clase a XI- a, 4 clase a XII- a) cu 506 de elevi şi specializările Tehnician în activităţi economice, Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician proiectant CAD, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician în industrie alimentară, Tehnician transporturi, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician horticultor, 4 clase liceu ruta progresiva, curs de zi (2 clase a XII- a specializarea Tehnician în agricultură şi Tehnician transporturi, 2 clase a XIII-a specializarea Tehnician în agricultură şi Tehnician în activităţi economice cu 103 de elevi, 10 clase frecvenţă redusă ( 2 clasa a IX-a, 3 clase a X-a, 3 clase a XII-a şi 2 clase a XIII-a) cu 421 de elevi şi specializările Ştiinţe ale naturii, Tehnician în activităţi economice, Tehnician proiectant CAD şi Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului .
Elevii Colegiului Tehnic „Marcel Guguianu” au participat în anul şcolar 2010-2011 la olimpiade şi concursuri desfăşurate la nivel local, județean şi naţional, obţinând următoarele rezultate:
Diploma de merit – Hlenschi Sorin – faza nationala olimpiada Agricultura, Locul I – faza judeteana- Tataru Ionela- olimpiada: Resurse naturale si protectia
Locul I – faza judeteana Bordeian Madalina- olimpiada: Resurse naturale si protectia mediului, Locul I- faza judeteana Hlenschi Sorin- olimpiada- Agricultura
Premiul I faza judeteana – Munteanu Cristian concurs profesional “Comerciant vanzarea marfurilor alimentare si nealimentare”,
Premiul II Ciobanu Andreea Corina – Concurs de matematica “Grogore Moisil”,
Mentiune Florea Marius concurs de creativitate interjudetean “Dimitrie Mangeran”,
Premiu special -Bogdan Andrei, Tabus Ana Maria, Florea Marius, Tintea Marius – Concurs de creativitate “Dimitrie Mangeran”
Locul I faza nationala Botezatu Ionuţ a XII- a A Mesajul meu antidrog
Locul III – Ciobanu Andreea Corina – „Alege! Este dreptul tău”

Şcoala noastră oferă elevilor posibilitatea de a participa la diferite activităţi educative: cercurile de ecologie şi artă plastică, trupa de dans modern, trupă de teatru, echipele de fotbal, handbal şi rugby, atât la fete cât şi băieţi, excursii tematice, redactarea revistei „Echinox”, participarea în echipa de realizare a proiectelor europene.
Au intrat deja în tradiţie întâlnirile cu personalităţi din domeniul literaturii, artei, lansările de carte, de reviste şcolare, expoziţiile de artă plastică.
O activitate extracurriculară cu bogată experienţă se desfăşoară în redacţia revistei şcolare „Echinox”, ajunsă la numărul 27, unde elevii cu aptitudini literare îşi prezintă creaţiile. Revista are o grafică deosebită şi este realizată în totalitate de elevi.
Elevii cu talent în domeniul artelor plastice realizează expoziţii ale lucrărilor proprii atât în Bârlad la Galeriile de Artă, muzeul „Vasile Pârvan” cât şi în Vaslui, la Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare”. La Concursul Judeţean de Grafică a elevilor din liceele din judeţul Vaslui, Ediţia a II-a, elevii şcolii au obţinut locul al III-lea şi menţiune.
Echipele reprezentative ale şcolii au obţinut următoarele rezultate: la baschet băieţi – locul III la faza locală; handbal băieţi – locul II la faza zonală, handbal fete – locul III la faza zonală, rugby băieţi – locul II la faza judeţeană şi echipa de fotbal băieţi locul III la faza zonală.
Elevii școlii noastre au fost implicati si intr-o serie de actiuni de voluntariat, cum ar fi campaniile de împădurire ,,România prinde rădăcini” şi „Let’ s do it România”, campania de curățenie națională precum și alte campanii de ecologizare locale. S-au organizat mai multe activitati extrascolare, după cum urmează:

1. “Ziua europeană a limbilor” (27 Septembrie 2010)
2. ”Ziua Mondiala a educatiei” (5 octombrie 2010)
3.”Ziua Mondiala pentru reducerea dezastrelor naturale” (8 octombrie 2010)
4. ”Ziua Mondiala a alimentului” (16 octombrie 2010)
5. ”Ziua Europeana impotriva traficului de fiinte umane” (18 octombrie 2010)
6. „Balul Bobocilor” (22 octombrie 2010)
7. Ziua alegerilor pentru votarea presedintelui CSE (27 octombrie 2010)
8. ”Ziua Nationala fara Tutun” (18 noiembrie 2010)
9. ”Spune NU Fumtului!” (23 noiembrie 2010)
10. “Ziua Internaţională a eliminării violenţei împotriva femeilor” (25noiembrie 2010)
11. „Să cinstim istoria patriei!”- 1decembrie – Ziua Naţională a Romaniei – 2010 (30
noiembrie 2010)
12. „Festivalul şanselor tale – Educatie pentru o cultura a drepturilor fundamentale ” (6
decembrie 2010)
13. „Ziua Şcolii” (16 decembrie 2010)
14. “Mos Craciun suntem noi” (23decembrie 2010)
11. „Dor de Eminescu“ (14 ianuarie 2011)
12. „Ziua Principatelor Romane” (24 ianuarie 2011)
13. “Valentine’s Day…in varianta romanească” (14 februarie 2011)
14. ”Iubeste viata ,spune Nu plantelor etnobotanice” (7-18 februarie 2011)
15. ”Prevenirea situatiilor de urgenta” (24 februarie 2011)
14. „Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii” (8 Martie 2011)
15. „Ziua Internaţională a Francofoniei” (24 martie 2011)
16. „Ziua Internaţională a Teatrului’’ (27martie 2011)
17. „Ziua Mondială a Pământului” (22 aprilie 2011)
18. „Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii in muncă” (28 aprilie)
19. „Ziua Europei Unite” (9 mai 2011)
20. „Români, cinstiţţi-vă eroii!”- Ziua Eroilor (20 mai 2011)
21. „Ziua Mondială fără Tutun” (31 mai 2011)
22. „Ziua Mondială a Mediului” (10 iunie 2011)
23. „Bilanţul muncii noastre” – Festivitate de premiere a rezultatelor la învăţătură (17 iunie 2011)

Pornind de la ideea ca învăţământul se desfăşoară într-un cadru adecvat şi cu mijloace moderne, profesorii şcolii noastre depun eforturi constante pentru ridicarea standardului educaţiei şi îmbunătăţirea bazei materiale.
In aprilie 2011, şcoala noastră devine Şcoala Europeană.
În vederea continuării studiilor sau a integrării cu succes a absolvenţilor pe piaţa muncii organizăm activităţi de consiliere în carieră, în cadrul cabinetului specializat sub îndrumarea unui psiholog şcolar, întâlniri cu reprezentanţii agenţilor economici, şi participarea la Bursa locurilor de muncă.
Elevii participă la diverse activităţi educative care au ca scop pregătirea lor pentru viaţă.

Scridb filter
This entry was posted in Despre noi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.